OECONOMIA
sectio H

ISSN print: 0459-9586
Number of volumes/year: 1
Number of issues/volume: 4
Founded in 1967

Descryption

Annales UMCS Sectio H (Oeconiomia) founded in 1967 is a scientific journal that publishes significant research papers in economics, finance and management sciences.

Rejection rate

10-20%

Contact

contact e-mail: annalesoeconomia@umcs.eu

Editor-in-Chief
prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Economics Faculty
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
jerzy.weclawski@poczta.umcs.lublin.pl

Assistant Editor
dr Anna Korzeniowska
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Economics Faculty
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
anna.korzeniowska@umcs.lublin.pl

Editor-in-Chief

Jerzy Węcławski

Editorial Advisory Board

Piotr Karpuś, Tomasz Mickiewicz (Aston Business School, Aston University),
Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf),
Elżbieta Skrzypek (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin),
Genowefa Sobczyk (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin),
Jolanta Szołno - Koguc (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin), Urszula Wich Maria (Curie-Skłodowska University in Lublin)

Assistant Editor

Anna Korzeniowska

Theme Editors
Piotr Karpuś - ekonomy
Genowefa Sobczyk - management

Jolanta Szołno - Koguc - finance

Language Editor (English)

Jerzy Adamko, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Language Editor (Polish)

Barbara Paprocka, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Technical Editor

Aneta Okuń, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

BazEkon

Europeana

Google Books

Google Scholar

ZASADY DLA AUTORÓW

1. W Annales Sectio H zamieszczane są wcześniej nie publikowane artykuły z zakresu nauk ekonomicznych przygotowane przez pracowników naukowych lub praktyków w języku polskim, angielskim lub innym kongresowym.

2. Każda praca jest recenzowana przez dwóch zewnętrznych recenzentów według procedury blind-review.

3. Na adres redakcji należy przesłać wydruk tekstu w 2 egzemplarzach oraz wypełnione i podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie i umowę wydawniczą (w załączeniu) Równocześnie wersję elektroniczną artykułu należy przesłać na adres annalesoeconomia@umcs.eu.

4. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest dostosowanie go do wymogów formalnych opisanych w załączniku oraz uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej. Niezastosowanie się do wymogów formalnych może skutkować zwrotem tekstu.

5. Teksty niezamawiane nie są zwracane autorom.

6. Wydawnictwo nie płaci honorarium za opublikowane artykuły.

7. Autorzy artykułów otrzymują od Wydawnictwa bezpłatny egzemplarz zeszytu (jeden, niezależnie od liczby autorów).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Redaktor Sekcji H
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
jerzy.weclawski@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Sekcji H
Dr Anna Korzeniowska
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
anna.korzeniowska@umcs.lublin.pl

lub na adres Redakcji
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
annalesoeconomia@umcs.eu

Dokumenty do pobrania

Wymogi edytorskie (PL)
Editing requirements (EN)
Formularz Oświadczenia Autora/Autorów (PL)
Declaration form Author/Authors (EN)
Umowa licencyjna 2013 (PL)

ZASADY SPORZĄDZANIA RECENZJI
(wytyczne dla recenzentów)

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS i jednostki, w której zatrudniony jest autor.

2. Artykuł wysyłany do recenzji jest kodowany w celu zachowania anonimowości recenzentów i autorów.

3. Recenzja sporządzania jest w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez redakcję (wzór w załączeniu). Zawiera ona ocenę pracy pod względem merytorycznym, oryginalności problemu, zastosowanej metodologii oraz poprawności formalnej. Poszczególnym kryteriom oceny recenzent przypisuje punkty, których suma może maksymalnie wynieść 100 przy czym uzyskanie mniej niż 51 pkt. od któregokolwiek z recenzentów jest podstawą odrzucenia pracy. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Formularz recenzji(PL)
Review form (EN)